Dr. Supriya Saha

Dr. Supriya Saha

Scientist
  • CSIR-AMPRI, Hoshangabad Road, Near Habibgang Naka, Bhopal-462026

  • supriya.saha@ampri.res.in

  • https://ampri.res.in